WAT

GEBRUIKSREGLEMENT SINT-GODELIEVEABDIJ

De 17de-eeuwse St-Godelieveabdij (Boeveriestraat 45-49, Brugge) is gelegen in het door Unesco beschermde historisch stadscentrum van Brugge (hierna de ‘Abdij’). Bepaalde lokalen, de pandgang en de tuinen van de Abdij kunnen worden gebruikt voor een duidelijk afgesproken periode. Voor elke toegestane activiteit moet dit reglement (hierna het ‘Gebruiksreglement’) strikt nageleefd worden.

A. Gebruiksvoorwaarden, -periode en -doel

 1. Alle activiteiten die doorgaan in de Abdij en haar tuinen gebeuren met respect voor de site, haar roerend en onroerend erfgoed en vooral in overeenstemming met de geest van de site.
 2. Iedere veiligheidsaanwijzing van Toerisme Vlaanderen moet onmiddellijk opgevolgd worden. Het niet naleven van veiligheidsregels of -aanwijzingen kan de onmiddellijke verplichte stopzetting van de activiteit tot gevolg hebben.
 3. Op aanvraag kan gebruik gemaakt worden van de keuken en refter. De gebruiker zal zelf instaan voor het aanleveren van noodzakelijke benodigdheden zoals gemalen koffie, melk, koekjes.
 4. Het gebruik van (delen van) de tuin, is gekoppeld aan stringente voorwaarden. De aanplantingen en groenzones dienen met zorg behandeld te worden. Elke vervuiling van de tuin dient volledig opgeruimd te worden en verwijderd van het terrein.
 5. In geen geval kan de tuin gebruikt worden als parking. Alternatieve parkings zijn beschikbaar op ’t Zand of in de stationparkings.
 6. Toegankelijkheid voor laden en lossen is beperkt i.f.v. leveringen aan de keuken of zalen, en na voorafgaande toestemming van Toerisme Vlaanderen. Elke overtreding van deze regel zal een onmiddellijke eis tot stopzetting van de activiteit voor gevolg hebben.
 7. Buiten de toegestane tijd kan van de lokalen en tuin geen gebruik meer gemaakt worden. Indien een manifestatie toch vroeger begint of langer duurt dan overeengekomen, is Toerisme Vlaanderen gerechtigd dit in rekening te brengen op basis van de geldende tarieven.
 8. In de Abdij en haar tuinen geldt een algemeen rookverbod, alsook een verbod om kunstvoorwerpen te fotograferen.

B. Toegang voor bezoekers

 1. Enkel de in gebruik gegeven lokalen, alsook de pandgang, mogen betreden worden door bezoekers en gebruikers. Bezoekers mogen in geen geval de verdiepingen betreden.
 2. De gebruiker zal strikt toezien op de toegang tot de site: enkel personen ingeschreven/uitgenodigd voor een bepaalde activiteit kunnen toegang krijgen tot de gebouwen. Om ongewenst bezoek uit te sluiten, zullen de inkomdeuren altijd gesloten blijven. Enkel indien een verantwoordelijke permanent toezicht houdt op de inkom tot de Abdij, mag de voordeur tot kerk of klooster open blijven voor aanvang van een manifestatie. In alle andere gevallen blijven deuren gesloten.
 3. Het publiek betreedt de kerk enkel via de hoofdingang van de kerk. Deze poort kan enkel vanaf de binnenzijde worden geopend. De centrale stangen blijven in gesloten stand (!), zodat de linker deurhelft kan geopend worden zonder slepen.

C. Bestaande infrastructuur

 1. Kunstwerken, meubilair, interieuronderdelen enz. mogen in geen geval zonder toestemming van Toerisme Vlaanderen verplaatst worden. Verplaatsing van functioneel meubilair om de zalen voor een manifestatie geschikt te maken, gebeurt door of ten laste van de gebruiker. Hierover dienen voorafgaand duidelijke afspraken gemaakt te worden. De gebruiker is verantwoordelijk voor beschadiging die van zulke verplaatsing het gevolg zou zijn.
 2. Affiches, bewegwijzering enz. mogen niet bevestigd worden op binnenwanden, meubilair, interieuronderdelen of gevel, tenzij hiervoor toestemming gegeven is door Toerisme Vlaanderen.

D. Eigen materiaal

 1. Het binnenbrengen van eigen materiaal (meubilair, catering, podiumopbouw, belichting, geluidsversterking, projectie etc.) kan enkel mits toestemming van Toerisme Vlaanderen. De gebruiker richt zijn verzoek tot Toerisme Vlaanderen minstens 14 dagen voor de start van de activiteit. Dit betreft zowel eigen materiaal als materiaal van derden die hiervoor ingehuurd zijn. Er moet rekening gehouden worden met de technische mogelijkheden en het specifieke karakter van het gebouw, en met de veiligheid van gebruikers en bezoekers.

E. Coördinatie

 1. De gebruiker zal een (sleutel-)verantwoordelijke aanduiden die, van begin tot einde van het overeengekomen periode gebruiksrecht, persoonlijk in zal staan voor de toegang tot het gebouw, nazicht op de veiligheid van het gebouw, het reglementair afsluiten, toezicht op netheid en eindopkuis, het verwittigen van de verantwoordelijke van Toerisme Vlaanderen.
 2. De gebruiker zorgt zelf voor het personeel dat nodig is voor het onthaal van musici, sprekers,…en/of voor de bezoekers.
 3. De gebruiker volgt onverkort de richtlijnen op van de personen die naar aanleiding van de manifestatie met het toezicht belast zijn. Tevens volgt hij strikt de veiligheidsinstructies van Toerisme Vlaanderen op.

F. Opruimen en poetsen

 1. Na de manifestatie worden de zalen en tuin door, of voor rekening van, de gebruiker opnieuw in de oorspronkelijke en nette toestand gebracht. Als de gebruiker nalaat om vooraf zelf te zorgen voor het klaarzetten van de lokalen, en/of naderhand nalaat die terug in orde te brengen, zodat Toerisme Vlaanderen hiervoor moet zorgen, wordt de kostprijs voor opkuis per uur aangerekend. Daarvoor zal een tarief van 30€/uur aangerekend worden.
 2. Afval zal door de gebruiker op eigen kosten opgeruimd en verwijderd worden.

G. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

 1. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de activiteit, (inhoud, organisatie, deelnemers) en de goede orde in de onmiddellijke omgeving (geen overlast voor omwonenden).
 2. De gebruiker zal bij aanvang van de gebruiksperiode de gebruikte ruimten onderzoeken en gebeurlijke beschadigingen aan gebouwen, meubilair, installaties, terreinen, beplanting, enz. onmiddellijk en spontaan melden aan Toerisme Vlaanderen.
 3. De gebruiker is verantwoordelijk voor (i) alle schade aan gebouw, aan interieur, aan beplantingen en aan derden; (ii) voor eventuele ongevallen die zich voordoen naar aanleiding van het gebruik en/of een manifestatie in de Abdij.
 4. De gebruiker is verantwoordelijk voor het verlies van voorwerpen gedurende het gebruik van de Abdij en tuin.
 5. De gebruiker is verplicht alle kosten van reparatie of vervanging tengevolge van beschadiging, verlies of diefstal van materialen alsmede eventuele andere kosten te voldoen aan nieuwwaarde. Dit gebeurt onmiddellijk na de vaststelling van de juiste kosten, behalve van de reparatiekosten die zich door slijtage voordoen.
 6. Bij Verlies van de (beveiligde) sleutel is de gebruiker een bedrag van 100,00 EUR verschuldigd aan Toerisme Vlaanderen.

H. Verantwoordelijkheid van Toerisme Vlaanderen

 1. Toerisme Vlaanderen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen of schade tijdens de betreffende manifestatie, evenmin bij de voorbereiding of de opruiming ervan.
 2. Wanneer het evenement door een stroompanne of onderbreking niet kan doorgaan of moet stopgezet worden kan Toerisme Vlaanderen niet aansprakelijk gesteld worden en kan de gebruiker geen aanspraak maken op eventuele schadevergoeding.

I. Niet-naleving van het Gebruiksreglement

 1. Het niet naleven van de voorwaarden in dit Gebruiksreglement bepaald, kan voor de gebruiker een schorsing of stopzetting van het gebruik tot gevolg hebben.

J. Overige bepalingen

 1. Dit Gebruiksreglement werd goedgekeurd door de administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen op 24 juni 2021.
 2. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2021